சனி, 19 செப்டம்பர், 2015

சாவின் உதடுகள்: ”திராவிடர் பூர்வக் குடியல்லர்” : ஓர் எதிர்வினை

சாவின் உதடுகள்: ”திராவிடர் பூர்வக் குடியல்லர்” : ஓர் எதிர்வினை:    ”திராவிட மொழி பேசிய மக்கள் அந்நிய பிரதேசங்களிலிருந்து வந்தவர்கள். மக்கள் இன அமைப்பியல் ( Ethnography) படி நாகரீகம் பெற்ற திராவிடர்கள் ...

ஞாயிறு, 6 செப்டம்பர், 2015

TAMIL LETTERS PRONOUNCIATION

தமிழ் எழுத்துகளை இன்றைய காலத்து மாணவர்களுக்கு உச்சரிப்பது கடினமான செயலாக இருக்கிறது. ஆங்கிலத்தில் எழுதி அதனைப் படித்துத் தமிழ் கற்பது தமிழ் கற்கும் சரியான முறையன்று. இதனால் எழுத்துச் சிக்கலைத் தீர்க்க படவழி கற்றல் உதவும்.